top of page

LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT

 1. A Szentendrei Kis Állatkert (üzemeltetője: Exotic Zone KFT.) továbbiakban: Állatkert, egy nyilvános intézmény, amelynek célja: a természet- és állatvédelem; az állatok bemutatása; részvétel a természetet védő közösség munkájában; pihenési lehetőség biztosítása, szórakoztatás és turizmus.
   

 2. Az intézmény látogatása belépődíj ellenében lehetséges. A belépő díjak mindenkori árai a pénztárnál kifüggesztett táblán, valamint az állatkert honlapján és facebook oldalán kerülnek feltüntetésre.
   

 3. A belépőjegy a látogatót feljogosítja a bemutatás céljából kialakított gyűjtemény megtekintésére, egyéb szolgáltatások igénybevételére.
   

 4. A belépőjegy nem jogosítja fel a Látogatót arra, hogy az elzárt területekre belépjen, illetve a felállított tilalmakat áthágja.
   

 5. A látogatás csak nyitvatartási időben lehetséges. A nyitvatartási időtől eltérni csak az állatkert vezetőségének hozzájárulásával lehet. A nyitvatartási idő a bejáratnál kifüggesztett táblán, valamint az állatkert honlapján és facebook oldalán kerül feltüntetésre.
   

 6. A látogatók számára igénybe vehető információs rendszerek az információs táblák, illetve egyéb, interaktív rendszerek.
   

 7. Baleset, illetve rendkívüli esemény esetén egy dolgozót kell értesíteni, aki az intézkedési terv szerint köteles eljárni és értesíteni az illetékes vezetőt. Az intézményben rendelkezésre áll elsősegélyláda és segélyhívó berendezés.
   

 8. A lezárt és nem látogatható területekre a belépés tilos, az itt bekövetkezett balesetekért az állatkertet felelősség nem terheli.
   

 9. A 8.) pontban foglaltakon túlmenően egyéb tiltások figyelmen kívül hagyása folytán bekövetkezett balesetek esetére az állatkertet felelősség nem terheli.
   

 10. A látogató köteles az állatok jólétét figyelembe venni, különösen tartózkodni minden olyan cselekménytől, mellyel az állatok testi épségét vagy egészségét megsértené, továbbá nyugalmát megzavarná. Az állatok etetése csak a kijelölt helyen és csak az intézményben árusított táppal lehetséges.
   

 11. Az Állatkertet fertőző beteg nem látogathatja.
   

 12. A mozgássérültek, testi- és szellemi fogyatékosok valamint 18 éven aluliak az Állatkertet csak felnőtt kísérettel látogathatják.
   

 13. Az állatkert területére kutyát bevinni tilos. Az állatházak bejáratánál kifüggesztett táblák értelmében egyes állatházakba kutya nem vihető be. Az Állatkertbe dísz- és hobbiállatot bevinni tilos.
   

 14. Az Állatkertbe olyan tárgyakat, melyek az állatok nyugalmát vagy egészségét veszélyeztetik, valamint egyéb veszélyforrást jelenthetnek, bevinni tilos.
   

 15. Az Állatkert egész területén dohányozni szigorúan tilos.
   

 16. A látogatásból kizárható az a személy, aki:

  • nem rendelkezik belépőjeggyel,

  • figyelmeztetésre sem tartja be a látogatási szabályzatot,

  • botrányosan és illemsértően viselkedik a látogatók, a dolgozó személyzet vagy az állatok terhére,

  • ittas, alkoholos állapotban van vagy egyéb kábító hatású szer hatása alatt van,

  • felelőtlen magatartást tanúsításával mások vagy saját épségét, illetve az intézmény vagyonát sérti vagy veszélyezteti.
    

 17. ​A bejáratnál vendégkönyv és panaszkönyv van elhelyezve a látogatók részére. A panaszkönyvbe írt panaszokat lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgáljuk.
 18. A látogató az okozott kárért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. Az állatkert elhárítja a látogató kártérítési követelését olyan esetben, amikor a látogató kára a „látogatási szabályzatban” foglaltak megszegéséből származik.
   
 19. Az elsősegélyláda és segélyhívási lehetőség a pénztárnál van.
   
 20. A látogató a belépőjegy megváltásával kötelezően elfogadja jelen Látogatási szabályzat rendelkezéseit. A belépőjegyet a látogatás teljes időtartama alatt köteles megőrizni és kérésre ellenőrzésre átadni az Állatkert munkatársának.
   
 21. A belépődíjak összegét és a lehetséges árkedvezményeket külön ár táblázat tartalmazza, amely a jegypénztárnál jól látható módon kerül elhelyezésre.
   
 22. Az Állatkertbe való belépést követően ugyanazzal a jeggyel ismételten belépni nemlehetséges, a látogatás bármely okból (egészségügyi ok, kedvezőtlen időjárási körülmények, stb.) történő megszakítása esetén az újbóli belépéshez ismételt jegyváltás szükséges. (Kivételt jelent ez alól az éves bérlet, annak érvényességi idején belül.) A látogatás megszakítása esetén az Állatkert nem köteles visszatéríteni a megváltott belépőjegy árát.
   
 23. Az Állatkert területén a Látogatók a többi látogató nyugalma és biztonsága érdekében csakis gyalogosan közlekedhetnek. Kivételt képeznek a mozgásukban korlátozott embertársaink mozgásához elengedhetetlen egészségügyi eszközök, valamint a babakocsik.
   
 24. Az Állatkert nyitva tartása csak nyitvatartási időben lehetséges. Záróra után a Látogatóknak a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyniuk az Állatkert területét. A normál nyitva tartás alól kivételt képeznek azok a programok, melyeket az Állatkert a nyitvatartási időn kívül szervez.
   
 25. Az Állatkert jogosult különféle esetekben meghatározott területek, épületek, vagy kiállítások lezárására (átépítés, műszaki probléma, állategészségügyi helyzet, stb.). Ezen lezárásokat az Állatkert bejáratánál, vagy facebook oldalán közli a Látogatókkal. Utólagos kártérítés vagy jegyárcsökkentés ezekre az esetekre nem kérhető.
   
 26. A gyermekcsoportok vezetői kötelesek az Állatkert területén a Látogatási szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. A gyermekcsoportok kísérői, vezetői kötelesek a gyermekcsoportok kíséretében maradnia látogatás teljes időtartama alatt, és fokozott figyelmet fordítani a csoport és más Látogatók vagyon-, élet és balesetbiztonságára.
   
 27. Az Állatkertben lévő játszóteret, állatsimogatót mindenki csak saját felelősségére látogathatja és használhatja. 14 éven aluli gyermekek ezeket a helyszíneket csak felnőtt kíséretében látogathatják és használhatják.
   
 28. Az állatoknál elhelyezett tiltó táblák utasításainak betartása kötelező. Azon Látogató, aki ezen tiltásoknak az Állatkert munkatársának ismételt felhívására sem tesz eleget, kizárható a látogatás alól, mely a belépésre jogosító jegy azonnali visszavonását vonja maga után és el kell hagyni az Állatkert működési területét.
   
 29. Az Állatsimogatóban elhelyezett állatok olyan élőlények amelyek számára nem jelent fizikai és pszichikai megterhelést az emberekkel való napi érintkezés. Azonban óvatlanul és indokolatlanul nagy erővel történő érintésük balesetveszélyes, az állatok simogatása különös körültekintéssel és az állat számára kiszámítható módon történhet. A Látogató csak saját felelősségére látogathatja az állatsimogatót.
   
 30. Az Állatkertet 14 éven aluli személy csak nagykorú felügyelete mellett látogathatja.
   
 31. Az Állatkert területére tilos behozni balesetveszélyes tárgyakat, szúró- vágóeszközöket, fegyvert, pirotechnikai estközt, tudatmódosító szert, alkoholt és és egyéb riadalomkeltésre, az állatok egészségére és nyugalmára veszélyes , vagy a Látogatók nyugalmának megzavarására alkalmas eszközt.
   
 32. Az Állatkert területén és bejárata közelében tilos: szórólapok engedély nélküli osztogatása; bármilyen célból történő aláírásgyűjtés; politikai jellegű tevékenység; kéregetés.
   
 33. Az állatkerti látogatásból kizárható az a személy, aki: érvényes belépőjeggyel nem rendelkezik, illetve ellenőrzéskor nem tudja igazolni a belépődíj megfizetését; figyelmeztetés ellenére sem hajlandó a „Látogatási szabályzatban” foglaltakat betartani; kirívóan botrányosan és illemsértő módon viselkedik, s ezzel a többi látogatónak terhére lehet; láthatóan ittas, alkoholos állapotban van; felelőtlen magatartásával saját illetve mások testi épségét, illetve az intézmény vagyonát veszélyezteti.
   
 34. Az Állatkertben elveszített tárgyakért az Állatkert semminemű anyagi, vagy egyéb kártérítési kötelezettséget nem vállal. Talált tárgyak leadása és felvétele a jegypénztárban lehetséges. A leadott tárgyak egy hónapig kerülnek megőrzésre. A tárgyat elveszítő személy hitelt érdemlő azonosítást követően veheti át jogos tulajdonát.
   
 35. Egy hónapot meghaladó időtartam esetén a talált tárgyakat az Állatkert nem köteles tovább őrizni, ezek minden esetben kidobásra kerülnek. Anyagi felelősséget az Állatkert talált tárgyakért nem vállal.
   
 36. Az Állatkert Látogatói az Állatkert Közönség számára látogatható területein fénykép felvételeket készíthet jelen Látogatási szabályzat és egyéb hatályos jogszabályok adta keretek között. Az Állatkert területén drónok reptetése és arra szerelt fényképezőgéppel fényképfelvételek készítése szigorúan tilos. Az állatok kifutójába szelfibottal és egyéb az állatok zavarására alkalmas eszközzel benyúlni szigorúan tilos.
   
 37. Az Állatkert állatairól, épületeiről, illetve egyéb területeiről készült fotók, videó felvételek kereskedelmi célú értékesítése vagy üzleti célú felhasználása kizárólag az Állatkert írásos beleegyező engedélyével lehetséges.
   
 38. Az Állatkert saját dokumentációs tevékenysége és egyéb okból az Állatkert engedélyével készülhetnek olyan fénykép- és videofelvételek, melyeken az Állatkert Látogatói is feltűnhetnek. Ilyen felvételek készítése esetén a Látogató a belépőjegy megváltásával elfogadja, hogy amennyiben egy felvételen legalább két másik emberrel együtt szerepel, az tömegfelvételnek minősül. Amennyiben a felvételen a Látogató mellett egy az Állatkert Látogatók számára látogatható létesítménye egyidőben megjelenik a felvétel nem képmásnak, hanem állatkerti látképnek minősül, melynek felhasználásával kapcsolatban a képmáshoz kapcsolódó jogok alapján nem léphet fel követeléssel.
   
 39. A Látogatási szabályzat a Látogatóink az Állatkerti Állatok biztonságának, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült. A Látogatási szabályzatot az engedélyező hatóság jóváhagyta.

 

Minden kedves Látogatónknak kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

§

Záró rendelkezések

 1. A „Látogatási szabályzat” az engedélyek kiadásának napjától lép érvénybe.
   
 2. A „Látogatási szabályzat” megváltoztatását az ügyvezető kezdeményezheti az engedélyező hatóság tájékoztatásával.

AZ ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk, a Szentendrei Kisállatkert Alapítvány célja a hazai

védett és fokozottan védett állatok mentése, ezáltal a biodiverzitás megőrzése.

Mentőközpont építése és üzemeltetése, mely által Szentendre város környékén található védett és egyéb vadállatok mentése erősíthető.

A lakosság, ezen belül kiemelten az ifjúság környezet- és természetvédelmi célokra történő nevelése, ilyen tárgykörű ismeretterjesztés.

INFORMÁCIÓ

2020 május 22-én megnyitottuk kisállatkertünket a látogatók előtt, azonban a nyitással évek óta tartó munkánk nem ért véget!

Az érdeklődőket sok szeretettel várjuk. Ha a környéken jársz, esetleg Szentendre az uticélod mindenképpen nézz be hozzánk!

VADÁLLATMENTÉS

Nem mindenki számára ismert, hogy a vadállatok mind a Magyar állam tulajdonában vannak, így őket senki nem viheti haza, sőt nem is mentheti őket meg otthonában egy jóakaró sem.

Ugyanakkor sokszor találhatjuk magunkat olyan helyzetben, hogy szeretnénk 1-1 a bajba jutott vadállaton segíteni. Ilyenkor jön képbe mentőközpontunk. Előzetes telefonos egyeztetés után fogadunk bajba jutott, sérült, elárvult állatokat. Őket befogni vagy szállítani nem minden esetben van módunk, ebben a megtaláló segítségére mindig számítunk.

bottom of page